682
0
http://www.bronderslevforsyning.dk/mit-log-in
Quick links

Hvad indeholder drikkevandet


Selvom vand er klart og uden lugt, indeholder vandet mange naturlige stoffer.

Der stilles en række krav, som skal være overholdt, når vandet leveres til kunderne. De fleste af stofferne er ufarlige, mens andre er farlige i større mængder.
 
Her kan du læse om nogle af de stoffer, der findes i vandet og hvilke krav der stilles hertil.
 
Lugt & smag
Kravværdi: Subjektiv bedømmelse
Kommentar: Vand skal normalt være friskt og uden særlig smag. Vandets temperatur har betydning for smagen.
 
Farve
Kravværdi: 15 mg Pt/l
Kommentar: Vandets farve måles efter en filtrering. Brunfarvning af vand skyldes typisk indhold af opløst organisk stof. Rødfarvning og sortfarvning i forbindelse med uklarhed kan skyldes indhold af jern og mangan.

Temperatur
Kravværdi: Ingen krav i grader C
Kommentar: Vandets temperatur stiger efterhånden, som det transporteres rundt i ledningsnettet. Vandet skal gerne være så koldt som muligt, når kunderne modtager vandet. Ved for høj temperatur kan der opstå uønsket bakterievækst..
 
pH
Kravværdi: 7,0-8,5
Kommentar: pH er et udtryk for vandets surhedsgrad. Ved pH-værdier under 7 er vandet surt, ved pH-værdier over 7 er vandet basisk.
 
Ammonium
Kravværdi: 0,05 mg NH4/l
Kommentar: Ammoniumindhold over grænseværdien kan fremme bakterievækst og øge korrosion.

Jern
Kravværdi: 0,2 mg Fe/l
Kommentar: Jernindhold over grænseværdien kan give bismag. Indholdet kan give uklart vand, aflejringer i vandledninger, vandhaner m.m., misfarvning af f.eks. håndvaske, toiletkummer og vasketøj.

Mangan
Kravværdi: 0,05 mg Mn/l
Kommentar: Mangan forekommer sammen med jern. Indhold af mangan kan give uklart vand, aflejringer i vandledninger, vandhaner m.m., misfarvning af f.eks. håndvaske, toiletkummer og misfarvning af vasketøj.

Fluorid
Kravværdi 1,5 mg F/l
Kommentar: Flouridindhold over grænseværdien kan give skader på tænderne, mens koncentrationer under grænseværdien er gavnlige.
 
Chlorid
Kravværdi: 250 mg Cl/l
Kommentar: Kloridindhold over grænseværdien giver vandet en salt smag.

Sulfat
Kravværdi: 250 mg SO4/l
Kommentar: Sulfatindhold over grænseværdien giver sammen med indhold af natrium og magnesium anledning til bitter smag.

Nitrat
Kravværdi: 50 mg NO3/l
Kommentar: Nitratindhold over grænseværdien kan især for spædbørn være sundhedsskadeligt, idet nitrat i fordøjelsessystemet omsættes til nitrit, der kan hæmme blodets iltoptagelse.

Nitrit
Kravværdi: <0,01 mg NO2/l
Kommentar: Nitritindhold væsentligt over grænseværdien kan hæmme blodets iltoptagelse.

Totalt fosfor
Kravværdi: 0,15 mg P/l
Kommentar: Fosforindhold over grænseværdien kan være tegn op forurening fra spildevand.
 
NVOC
Kravværdi: 4 mg C/l
Kommentar: NVOC er oftest et udtryk for vandets indhold af naturlige organiske stoffer, men kan også være et tegn på forurening.

Kimtal
Kravværdi: Kim 37°C 5 pr ml og Kim 22°C 50 pr. ml
Kommentar: Kim(37°C) er bakterier der findes ved legemstemperatur, herunder en række sygdomsfremkaldende bakterier. Høje kimtal ses ved forurening af drikkevand på vandværket og i ledningsnettet. Kimtal (22°C) over grænseværdien kan være tilførsel af bakterier fra omgivelserne (overfladevand, plantedele eller jord)

Coliforme bakterier
Kravværdi: ikke målelig pr. 100 ml
Kommentar: Bakterier der findes i andre miljøer end menneskers og dyrs tarmkanal. De kan være til stede i jord og vand. Forekomsten af coliforme bakterier i vand kan tyde på forurening.
 
E.coli.
Kravværdi: ikke målelig pr. 100 ml
Kommentar: E.coli findes udelukkende i mennesker og dyrs tarmkanal. Påvisning af E.coli i drikkevand er normalt tegn på frisk fækal forurening og dermed en risiko for tilstedeværelse af mulige sygdomsfremkaldende bakterier.
 
Enterokokker
Kravværdi: ikke målelig pr. 100 ml
Kommentar: Enterokokker findes i mennesker og dyrs tarmkanal. Ved påvisning kan det være tegn på fækal forurening.
 
Ledningsevne
Kravværdi: >30 mS/m
Kommentar: Ledningsevnen er et samlet udtryk for vandets indhold af salte (ioner). Et vist indhold af opløste salte er medvirkende til at gøre vandet velsmagende.
 
Turbiditet
Kravværdi: 0,3 FTU
Kommentar: Turbiditet er et udtryk for vandets uklarhed. Denne skyldes indhold af opstemmede stoffer, f.eks. udfældninger af jern og mangan.

Inddampningsrest
Kravværdi:1500 mg/l
Kommentar: Udtryk for vandets indhold af opløste stoffer. Et vist indhold af opløste salte er medvirkende til at gøre vandet velsmagende.

Calcium
Kravværdi: Gerne < 200 mg/l
Kommentar: Calcium udgør den dominerende del af vandets hårdhed. 7,14 mg Calcium/l svarer til én hårdhedsgrad (°dH). Der er ingen øvre sundhedsmæssig grænseværdi for Calcium.

Magnesium
Kravværdi:50 mg Mg/l
Kommentar: Magnesium bidrager til vandets hårdhed. 4,34 mg Magnesium/l svarer til en hårdshedsgrad (°dH). Højt Magnesium-indhold kan give vandet en bitter smag og kan virke svagt afførende.

Hårdhed, total
Kravværdi: Ingen °dH
Kommentar: Udtryk for det samlede indhold af Calcium og Magnesium. Hårdheden bør ligge mellem 5° og 30° dH. Lav hårdhed kan forårsage korrosionsproblemer. Høj hårdhed medfører større sæbeforbrug og kalkudfældninger.

Natrium
Kravværdi. 175 mg Na/l
Kommentar: Natriumindhold over grænseværdien giver saltsmag og mulig indvirkning på blodtryksygdomme.

Nikkel
Kravværdi: 20 µg Ni/l
Kommentar: For nikkelallergikere kan drikkevandets indhold af nikkel fremkalde allergi. Nikkel kan forekomme fra udvaskning af visse jordmineraler og som afsmitning fra armaturer.

Arsen
Kravværdi: 5 µg As/l