682
0
https://www.bronderslevforsyning.dk/mit-log-in
Quick links

Våd Kælder

26-06-2015

Undgå en våd kælder

Fugt- og vandskader i kælder og fundament kan være katastrofale for et hus og for ejerens pengepung. Brønderslev Forsyning og Brønderslev Kommune har derfor i fællesskab fundet en ny model, der sikrer, at færrest mulige borgere får våde kældre i forbindelse med kloakrenoveringsprojekter. Og nu ser det ud til, at en ny tilgang til problemstillingen kan redde mange ejendomme for vand i kælderen. Husejere i både Asaa og Brønderslev, hvor Brønderslev Forsyning netop har renoverings- og separeringsarbejder i gang, har allerede benyttet sig af den nye løsning.

Over året får Brønderslev Forsyning erfaringsmæssigt henvendelser fra bekymrede borgere i de områder, hvor vi har anlægsarbejde i gang, fortæller formand for Brønderslev Forsyning Lasse Riisgaard. Typisk kan det være en henvendelse fra en borger, som aldrig før eller kun sjældent har haft problemer med kælderen, men som nu pludselig oplever at kælderen bliver fugtig, eller endda rigtig våd. Og dette er jo, sagt på nordjysk, rigtig træls, fortsætter han.

Forsyningen har derfor sammen med Kommunen undersøgt både de lovmæssige og de praktiske muligheder for at forbedre indsatsen. Også udvalgsformanden for Teknik og Miljø, Karsten Frederiksen er begejstret for de nye tiltag. – Det er altid ulykkeligt, når folks kældre oversvømmes. Selv om vi hverken fra Kommunens eller Forsyningens side kan garantere for konsekvenserne af vejrgudernes raseren i forbindelse med ekstremregn, har Forsyningen og Kommunen stor tiltro til, at de nye tiltag fremover vil minimere antallet af våde kældre og de ærgrelser der er forbundet med.

Bedre information

Det første nye tiltag er, at der fremover bliver gennemført en systematisk og mere grundig informationsindsats over for alle husejere med kælder i de områder, hvor kloakrenovering er under opsejling. Ved de større graveprojekter indkaldes husejere, som har ejendomme med kældre til et særligt møde. På dette møde deltager ud over spildevandsforsyningens medarbejdere en geotekniker, som fortæller noget om grundvand og jordens egenskaber i det specifikke område. Der deltager ligeledes en kloakmester, som har erfaring med at etablere drænsystemer m.v. 

Ved at informere om risiko, ansvar og de mange ting, grundejeren selv kan gøre, vil mange problemer og skader blive forebygget. En af de første ting grundejeren bør se på, er f.eks. at få installeret et såkaldt højvandslukke i kælderen. Den mest sikre måde at undgå problemer med tilbagestuvning er at installere en pumpe i kælderen, som løfter spildevandet over i kloakken.

Opsæt en pumpebrønd

For det andet tilbyder Forsyningen fremover at skabe kontakt imellem graveentreprenøren og husejeren med henblik på, at få etableret en drænpumpebrønd foran huset. Denne drænpumpebrønd sættes i jorden på samme tid, som der graves ind til skelbrønde og stik til den enkelte ejendom. På den måde spares en stor del af gravearbejdet. Arbejdet udføres som en særskilt aftale imellem husejeren og entreprenøren, uden om Spildevandsforsyningen. Efterfølgende kan der relativt nemt etableres en pumpeløsning, som i mange tilfælde kan være tilstrækkeligt for at undgå grundvandsproblemerne. De fleste husejere kan selv stå for dette.

Drænpumpebrønden kan etableres for relativt små penge, og den udgør en sikkerhed, såfremt der opstår en skadelig stigning i grundvandsstanden. Det anbefales fra Spildevandsforsyningens side, at så mange husejere som muligt etablerer drænpumpebrønde, da sikkerheden er større, jo flere ejendomme der medvirker til dræningen.

Husejerens ansvar

Mange husejere tror fejlagtigt, at det er Kommunens eller Spildevandsforsyningens ansvar at sikre, at folk ikke får våde kældre, men loven påpeger, at det er den enkelte husejers eget ansvar. Det er derfor vigtigt, at man er opmærksom på problemet, og hvad man evt. kan gøre for at undgå det. Forsyningsselskabet skal sikre, at man fra husenes stueplan kan aflede spildevandet, så det kan løbe selv, dvs. uden at pumpe. Derimod er det husejerens eget ansvar, at sikre imod opstuvning i kælderen, hvis der er risiko herfor.

Gamle kloakledninger er som regel utætte, og derfor virker de til en vis grad som et dræn også for grundejerens regn- og grundvand.  Dette har i nogle tilfælde betydet, at grundvandsniveauet er sænket omkring husene, og ejerne har ikke været opmærksomme på at vedligeholde drængrøfter eller omfangsdræn.

Hvis spildevandsledningerne i vejen er gamle og utætte er Spildevandsforsyningen imidlertid forpligtiget til at renovere systemet og lægge nye og tætte rør. Når dette sker, forsvinder den drænende effekt, og man kan risikere, at grundvandet stiger omkring husene. Hverken Spildevandsforsyningen eller Kommunen må lægge nye drænledninger ned for at tilgodese enkelte private husejere. 

 

Lasse Riisgaard                    &             Karsten Frederiksen

Bestyrelsesformand                              Formand Teknik & Miljø