682
0
https://www.bronderslevforsyning.dk/mit-log-in
Quick links

Nyhedsbrev fra bestyrelserne

02-01-2019

Bestyrelserne for Brønderslev Forsyning A/S, Vand A/S, Spildevand A/S og Varme A/S har holdt møde kort før jul. Blandt de behandlede punkter var:


Status vandtab og sektionering

Det samlede akkumulerede tab for året til dato (11 måneder) er nu justeret til 9.4% mod tidligere forventet 8.2%. Der har desværre været nogle fejl i de seneste opgørelser af vandtabet, som nu er rettede. Det samlede vandtab forventes at holde sig under 10% for hele året, hvorved vi undgår strafafgift fra staten. Vi er dog ikke tilfredse hermed, hvorfor indsatsen for at finde årsagen til vores vandtab fortsætter ufortrødent.

Vandsalget var i november – årets laveste måned til dato - tilbage på samme niveau som i november 2017.  Prognosen for det samlede salg i 2018 er ca. 950.000 m3.

Sektioneringen af ledningsnettet fortsætter i hastigt tempo. Sektion Døvling er netop færdigetableret, og blev sat i drift inden jul. Sektion Centrum forventes sat i drift ultimo januar. I løbet af 2019 vil arbejdet med at få udført de tre sidste planlagte sektioner blive sat i gang.

 

Regulering af prisloft for 2019 for Vand A/S

Som følge af overtagelsen af Luneborg Vandværk har Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen forhøjet vores omkostningsramme for 2019 med samlet 343.000 kr. til bl.a. dækning af ekstra omkostninger til anlæg og drift. Overtagelsen er teknisk set blevet behandlet som en fusion.

Der er sat en tilsvarende proces i gang vedr. fusionen med Serritslev vandværk, som forventeligt vil føre til endnu en forhøjelse af omkostningsrammen i 2019.

 

Spørgsmål om udtrædelse af fjernvarmeforsyningen

Forsyningen har i 2018 modtaget nogle få henvendelser om udtræden af fjernvarmeselskabet. Der gælder forskellige regler for udtræden, afhængig af om der er pålagt forsyningspligt eller ej og alt efter, om kundeforholdet er etableret før eller efter 1.1. 2010.

Som følge af energiforliget i sommeren 2018 vedtog folketinget kort før jul en lovændring, der medfører, at nye områder efter 1. januar 2019 ikke længere kan pålægges tilslutningspligt. Folketinget har også drøftet muligheden for at ophæve forsyningspligten helt generelt, men har endnu ikke taget stilling hertil.

Ophævelse af tilslutningspligten for eksisterende områder vil åbne konkurrencen for alternative opvarmningsformer som f.eks. eldrevne luft-til-vand og jordvarmebaserede varmepumper. I takt med at teknologiudviklingen på området kan resultere i faldende priser, kan fjernvarmeselskabets konkurrenceposition svækkes. Prisniveauet for fjernvarmen i Brønderslev overfor alternative opvarmningsformer er dog i dag rigtig gunstigt.

Forsyningen mener imidlertid, at en ophævelse af forsyningspligten for eksisterende områder vil en stor fejltagelse, i det fjernvarmen i Brønderslev er både konkurrencedygtig og tilmed næsten 100% fossilfri. Og jo flere der er med til at betale de faste omkostninger, jo billigere bliver varmen. Der er således al mulig grund til at værne mest muligt om fjernvarmen som opvarmningsform til gavn for det store fællesskab inden for grænserne af det allerede etablerede fjernvarmenet, hvor vi i dag har næsten 100% tilslutning.

Bestyrelsen opfordrer derfor til, at kommunalbestyrelsen fastholder de eksisterende forbrugerbindinger, såfremt dette forbliver muligt.

 

Status på byggemodninger 2018

Forsyningen mærker de gode tider for byggeriet i form af ekstraordinær stor aktivitet indenfor byggemodning, primært i Dronninglund, Hjallerup og Brønderslev. I 2018 er der udført og afsluttet følgende udstykninger:

Vestergade, Hjallerup – spildevandskloakeret – 5 boliger

Østermarken X, Hjallerup – separatkloakeret – 17 boliger

Vrangdrupparken 2, Brønderslev – spildevandskloakeret – 24 boliger

Disse i alt 46 boliger anlæg er overtaget af Brønderslev Spildevand, og økonomien er i den forbindelse er opgjort og afregnet. Herudover pågår der byggemodning af op mod 130 yderligere grunde, som forventes færdige ultimo 2018 - primo 2019 i Dronninglund og Hjallerup

I alt er der udført byggemodninger for ca. 9 mio. kr. alene på kloakområdet, som også omfatter den største aktivitet.