682
0
https://www.bronderslevforsyning.dk/mit-log-in
Quick links

Nyhedsbrev fra bestyrelserne

14-02-2019

Bestyrelserne for Brønderslev Forsyning A/S, Vand A/S, Spildevand A/S og Varme A/S har holdt møde den 29. januar 2019


Ny strategi for perioden 2019-2023

Bestyrelsen har drøftet pejlemærkerne for den kommende periode. Den færdige strategi forventes at blive vedtaget på næste bestyrelsesmøde, men forinden afholdes et strategimøde, hvor de sidste ting drøftes. Som noget nyt har Forsyningen valgt at inddrage de såkaldte verdensmål for bæredygtig udvikling fra FN direkte i strategien. Det betyder, at Forsyningen aktivt har stilling til, hvordan man agter at håndtere de vigtigste af den problemstillinger som disse mål omhandler.

 

Ny Masterplan for fjernvarme og kloakseparering på vej

Som følge af deltagelse i EU-projektet ”INDDHEAT”, som gennemføres sammen med energiklyngen House of Energy og en række andre varmeforsyninger i regionen, har Brønderslev Forsyning fået ekstern økonomisk støtte til rådgivning vedr. udarbejdelse af en masterplan for fjernvarmeselskabet med hovedvægt på transmissions- og distributionsnettets renovering og udbygning de kommende år.

Planen forventes udarbejdet i løbet af 2019. Rådgivningsopgaven har et omfang på ca. 900.000 kr., hvoraf støtten fra INDDHEAT vil udgøre 80%.

Opgaven / støtten forudsætter, at der igangsættes ledningsrenoveringsarbejde og hermed realiseres CO2-besparelser over en treårig periode på 30 mio. kr.

Forsyningen har ligeledes fået udarbejdet og vedtaget en ny langtidsplan for kloaksepareringen de næste 10-15 år. Spildevandsforsyningen har siden 2010 fulgt en etapeplan, som primært har omfattet midtbyen. De områder, som nu er udpeget til ledningsrenovering ligger nord herfor.

 

Indkøring af flisanlæg

Leverandøren af det nye flisanlæg, EuroTherm, har været på pladsen siden 2. januar og arbejdet med indregulering af anlægget med henblik på at få anlægget justeret endeligt ind, så det yder den forventede effekt på både biokedler og ORC. Der har desværre været perioder, hvor anlægget har ligget stille på grund af uforudsete hændelser. Vi håber på, at vi inden længe får en mere stabil drift. Samtidig går arbejdet med at lave performancemålinger på anlægget som led i afleveringsforretningen i gang.

Anlægget er ikke formelt afleveret af leverandøren endnu, og der udestår ligeledes endelig afklaring af en større liste af uafklarede fejl og mangler, som også skal håndteres.

 

Indførelsen af motivationstarif på fjernvarme

Bestyrelsen har besluttet at sætte gang i udarbejdelsen af en såkaldt motivationstarif, som det kendes fra andre værker. Det vil sige en variabel takst på afregningen af fjernvarme, hvori der er indbygget et element med både pisk og gulerod. Ifølge fjernvarmebestemmelserne skal kunderne i dag sikre, at fjernvarmevandet afkøles mindst 30 grader ude i husene, for at Forsyningen samlet opnår en effektiv drift. Har forbrugeren en bedre afkøling end 30 grader, er der udsigt til rabat, hvorimod en afkøling under 30 grader udløser et pristillæg.

I dag kontaktes ved mail eller telefonisk henvendelse de forbrugere, som ikke lever op til dette krav. Det er ad denne vej lykkedes at få rigtig mange fjernvarmeanlæg stillet bedre ind, så afkølingen forbedres til gavn for både forbruger og Forsyning.

Forventningen er, at den nye tarif vil blive indført med virkning fra varemår 2020.

 

Prøveboring Nibstrup

Efter lang tids venten og afklaring af endelig tilladelse, er det ny lykkedes at få gang i prøveboringen efter nyt vand ved Nibstrup igen. Forsyningen har for et par år siden lavet en prøveboring, og der er nu givet tilladelse til at foretage yderligere tre boringer. Ultimo januar blev der etableret en 109 m dyb boring ved Platanvej i Nibstrup. Borearbejdet er gået planmæssigt og boringen er filtersat fra 60,5 til 68,5 meter under terræn. I uge 4 er der igangsat ren- og prøvepumpning af boringen. Prøvepumpningen har en varighed på ca. tre uger, og der vil blive udtaget vandprøver undervejs i processen. Derefter vil der blive vurderet på vandkvaliteten og vandmængde. Primo marts forventes det, at der kan tages beslutning om at fortsætte med næste boring.