682
0
https://www.bronderslevforsyning.dk/mit-log-in
Quick links

Nyhedsbrev fra bestyrelserne

24-04-2019

Bestyrelserne for Brønderslev Forsyning A/S, Vand A/S, Spildevand A/S og Varme A/S har holdt møde den 19. marts 2019


Strategi 2019 -2013

Forsyningen har udarbejdet en ny strategi for den næste fire års periode. Strategien er bygget op omkring en række udvalgte langsigtede mål, kaldet fyrtårnsmål, som afspejler de udfordringer og visioner bestyrelsen ser for sig. Det omhandler mål vedr. effektivisering, forsyningssikkerhed, miljø, innovation mv. Som noget nyt har Forsyningen aktivt arbejdet med FN’s verdensmål og taget stilling til, på hvilke områder Forsyningen særligt kan gøre en forskel. Da både ”rent vand og sanitet” samt ”bæredygtig energi” indgår i Verdensmålene, har det ligget ligefor at sætte primært fokus på netop disse to mål, der i forvejen udgør Forsyningens DNA.

 

Nordens Allé

Forsyningen har været nødt til at som force majeure at igangsætte udskiftning af store dele af hovedledningen til fjernvarme på Nordens Allé. Det drejer sig om stykket fra den gamle kedelcentral op til sundhedshuset plus et stykke af Agdrupvej hen mod rundkørslen. Nordens Allé var egentlig efter renoveringsplanen planlagt til renovering om 2-3 år.

En række akutte skader er lappet midlertidigt, men vi har vurderet, at vi ikke forsvarligt kan holde liv i ledningen med udsigt til nye fortsatte brud og afbrydelser.. Da gravearbejdet foregår i rabatten, vil trafikken kun blive moderat påvirket.

 

Banegårdspladsen Brønderslev

Forsyningen har i forbindelse med det forestående byggeri og anlægsarbejde på Banegårdspladsen gennemgået de eksisterende ledningsanlæg med henblik på at vurdere, hvorvidt Forsyningen har behov for renoveringsarbejde på pladsen I de kommende år. Gennemgangen viser, at der inden for de næste ti år alene er udsigt til, at der skal udskiftes varmeledninger i Nørregade på strækningen fra Gravensgade til Algade. Ledningerne ligger i det østlige fortov, og såfremt dette fortov ikke berøres af anlægsarbejdet, kan ledningsrenoveringen efterfølgende finde sted uden for meget gene. Skal der imidlertid lægges helt ny belægning som følge af lukningen af Nørregade for trafik, vil Forsyningen arbejde på at sikre renoveringen sker forinden dette arbejde udføres.

 

Indsats til begrænsning af ”klude” i vores pumper

Spildevandsselskabet oplever i nogle områder store udfordringer med klude, vådservietter, køkkenrulle og andet i vores pumper på pumpestationerne, som forårsager hyppige driftsstop og servicebesøg. Nogle pumpestationer servicerer vi i perioder to-tre gange om ugen. Vi prøver løbende med opfordringer til ikke at smide andet end toiletpapir og naturlige efterladenskaber i toiletterne via Facebook og vores hjemmeside. Det seneste Facebook opslag fra 29. januar blev slået op på Øster Brønderslevs, Brønderslevs og Klokkerholms Facebookgrupper, og er et af de mest sete og delte.

Nogle steder synes der at være en sammenhæng mellem hyppigheden af pumpeproblemer og placering af plejehjem, vuggestuer og dagplejere. Eksempelvis har vi set et kraftigt fald i servicebesøg ved vores pumpestation i Stenum efter lukning af plejehjemmet. Forsyningen agter derfor at aflægger nogle af disse steder et besøg med henblik på at opfordre til bedre vaner omkring emnet.

 

Vandindvinding Nibstrup

Forsyningen arbejder fortsat med at undersøge vandforholdene i Nibstrup-området. Den første (nye) prøveboring blev etableret medio januar. Siden er boringen blevet ren- og langtidsprøvepumpet. De første umiddelbare vurderinger af boringens ydeevne er positive. Der er udtaget tre vandprøver fra boringen, og de første vurderinger af vandkvaliteten ser også positive ud. Forsyningen har fået analyseret den seneste vandprøve med en screeningspakke med analyse af over 400 pesticider. Tolkningen af resultaterne herfra kræver lidt mere arbejde. Vi modtager notat fra vores rådgiver i uge 12 med en forventet anbefaling om at fortsætte med at etablere de næste to prøveboringer. Tilladelsen til prøveboringerne udløber den 23. september 2019.

 

Revision af Almindelige og Tekniske bestemmelser for levering af fjernvarme.

Forsyningen har længe haft et ønske om at revidere bestemmelserne i forhold til forbrugerne. Det drejer sig om både de såkaldte ”Almindelige bestemmelser” (fra 2012) og de ”Tekniske bestemmelser” (fra 2009). Begge skrifter kan findes på hjemmesiden. F.eks. har intet stående om fjernaflæste målere i regulativet. Hertil kommer et presserende behov for en revision, idet Forsyningen – med baggrund i bestyrelsen tidligere beslutning herom – fremadrettet arbejder på at få indført en såkaldt motivationstarif, hvor god udnyttelse af energien i fjernvarmevandet hos forbrugeren belønnes og dårlig afkøling straffes. Det er en model, som mange andre forsyninger også har indført.

 

Energilaboratoriet

Energilaboratoriet er nu ved at komme godt i gang. Den 27. marts havde Flisværket besøg af de store klasser fra Skolegades Skole, som lavede forsøg med energimålinger og drøftede bæredygtig energi. Energilaboratoriet er et åbent tilbud til gymnasier og folkeskoler om at lave ny aktivitetsbaseret undervisning om energi og bæredygtighed uden for skolens mure i "virkelige" omgivelser.

Den 11. april afholder Brønderslev Gymnasium en Science Camp på flisværket/Energilaboratoriet for fysikelever på A- og B-niveau.