682
0
https://www.bronderslevforsyning.dk/mit-log-in
Quick links

Nyhedsbrev fra bestyrelserne

11-11-2019

Bestyrelserne for Brønderslev Forsyning A/S, Vand A/S, Spildevand A/S og Varme A/S har holdt møde i oktober - november


Brønderslev nummer et på fjernvarmepriser

Brønderslev Varme har nu de laveste priser på fjernvarme i Kommunen. Den seneste statistik fra Forsyningstilsynet viser, at fjernvarmen i Brønderslev har de laveste priser blandt de ti fjernvarmeværker, som findes i kommunen. Således koster opvarmningen af et standardhus i Brønderslev 13.146 kr., hvilket er mere end 6.000 kr. billigere end det dyreste sted.

Til sammenligning ligger Brønderslev også godt i forhold til landsgennemsnittet, som er på 14.471 kr. for standardhuset, og dermed 1.325 kr. dyrere end varmen i Brønderslev. Bestyrelsen er godt tilfreds med resultatet, der viser, at den store satsning på flis og sol giver positiv økonomisk effekt også efter at det såkaldte grundbeløbstilskud fra staten bortfaldt pr. 1. januar 2019.

Godkendelse af budgetter og takster for 2020

Bestyrelsen har godkendt budgetter for holdingselskabet samt de tre datterselskaber. For så vidt angår vand- og spildevand er omsætningen og takstniveauet afstemt med de af staten udmeldte prislofter. Der er udsigt til en lille inflationsregulering af spildevandstaksten, som stiger fra 42,95 kr. til 43,50 kr. pr. afledt kubikmeter.

Vand- og varmetakster er uændrede i forhold til 2019.

Recertificering af vandselskabet efter ISO 22000:2018

I september blev Forsyningen auditeret af eksterne eksperter efter den nye ISO 22000:2018 standard, der netop omhandler drikkevandssikkerhed, og resultatet blev en godkendelse af det nye system og udstedelse af nyt certifikat. Brønderslev Vand er dermed et af de første vandselskaber, om ikke det første, som er blevet certificeret under den nye standard. Da selskabet i 2011 blev certificeret for første gang efter IS0 22000-standarden, var man ligeledes blandt de første i landet.

Forsyningens ledelse har gennem det sidste års tid udarbejdet et nyt ledelsessystem gældende for hele Forsyningen, og herunder arbejdet med forenkling og ajourføring af de elementer, der vedrører vores drikkevandssikkerhed.

Midtbyplan Hjallerup

Brønderslev Kommune nedsatte tidligere på året et midtbyråd for Hjallerup forud for igangsætning af en udviklingsproces for midtbyen i Hjallerup. I den forbindelse deltog Brønderslev Spildevand i et møde før sommerferien med henblik på at afklare, om prioriteringen i disponeringsplanen for separatkloakering i Hjallerup kunne tilpasses, så den tager hensyn til planerne for forskønnelse af Hjallerup Midtby.

På mødet tilkendegav Brønderslev Spildevand, at der kan ændres i prioriteringen, uden at det forandrer på, at arbejdet med separatkloakering i Hjallerup forventes igangsat i 2022, hvilket umiddelbart også passer ind i Kommunens planer. Herudover kan der være behov for alternativ håndtering af regnvand, som eksempelvis kan indgå i rekreative elementer.

Orientering om borearbejdet ved Nibstrup

Resultatet af prøvepumpningerne og analyseresultaterne af vandprøverne i Nibstrup er nu tolket af rådgivningsfirmaet, og vurderingen er, at kildepladsen kan levere op mod 6-700.000 m3/år på baggrund af de hydrauliske forhold. Der er ikke fundet miljøfremmede stoffer, og vandkvaliteten kan efter normal vandbehandling anvendes som drikkevand. Rådgiveren vurderer umiddelbart, at Nibstrup Kildeplads vil kunne levere både den mængde og kvalitet, som skal bruges til drikkevand. Kildepladsen vil således sammen med den eksisterende indvinding ved Nordre og Vestre Vandværk kunne fremtidssikre drikkevandsforsyningen for Brønderslev. Flere boringer omkring det gamle Søndre Vandværk er ramt af pesticidproblemer, hvorfor Forsyningen i nogle år har arbejdet med at finde en ny, alternativ kildeplads.

Det videre forløb er at søge om endelig indvindingstilladelse, planlægge ledningstrace og forhandle med relevante lodsejere, som bliver berørt af ledningstrace og øvrige anlægsarbejder.

Status vandtab, vandsalg og sektionering

     

Vandtabet for 2019, baseret på 9 måneder, er nu 4,2%, og dermed stadig under vores mål på højest 5%. Det viser, at den målrettede indsats, som Forsyningen har udført for at genvinde kontrollen over distributionssystemet nu for alvor giver pote. Vandtabet var til sammenligning i 2018 på landsplan ca. 8%.

Forventningen til det samlede vandsalg i 2019 er ca. 900.000 m3.