682
0
https://www.bronderslevforsyning.dk/mit-log-in
Quick links

Nyheder fra bestyrelsen

22-12-2020

Bestyrelsen har holdt møde den 8. december 2020


Året er snart slut, men det har som sædvanligt været ét af de travle af slagsen i Forsyningen.

Effektiv drift

På de overordnede linjer er der arbejdet med fortsat effektivisering af drift- og anlægsaktiviteterne og vores administration. Den samlede forretning står således skarpere end nogensinde. Modsat private virksomheder, som arbejder for at få både flere kunder og højere omsætning, så arbejder Forsyningen for at få flere kunder, men faldende omsætning. Som et såkaldt ”hvile i sig selv-selskab” stræber vi ikke efter profit, men efter at kunne producere varme, vand og spildevandshåndtering billigst muligt. Og udviklingen her er i god gænge med faldende administrationsomkostninger målt per kundeforhold. På restanceområdet har vi i sommer skiftet til privat inddrivelse i stedet for som tidligere via SKAT. Også dette skifte ser ud til at være et fornuftigt valg. 

Ny fremtid for drikkevandet

Brønderslev Vand har i snart et årti arbejdet for at få etableret en ny kildeplads til indvinding af drikkevand i Nibstrup-området. Dette er nu ved at være i hus, selv om der resterer gennemførelse af miljøundersøgelse og færdigetablering af kildepladsen. Boringerne skal erstatte vandindvindingen ved det gamle Sdr. Vandværk, hvor der er konstateret en forureningstrussel. Senere vil Sdr. Vandværk blive nedlagt, dog vil det gamle pumpehus fra 1910 naturligvis blive stående. Det for mange Brønderslev-borgere ikoniske vandtårn, som er bygget i 1955, bliver for tiden renoveret og vil som sådan indgå i vandforsyningen i mange år endnu. Det har tidligere været overvejet at fase vandtårnet helt ud, men nye beregninger viser, at det er billigst og bedst fortsat at have det i brug, ikke mindst af hensyn til forsyningssikkerheden. Og ja, der kommer igen belysning på tårnet efter renovering, som mange borgere har ønsket.

Færre mængder spildevand skal renses

Brønderslev Spildevand arbejder efter en langsigtet plan med renovering af kloaknettet, der visse steder er over 70 år gammelt. I forbindelse hermed laves typisk separering af regnvand og spildevand i to forskellige rør, således at klimaforandringerne med mere regnfuldt vejr kan håndteres. Samtidig arbejder vi på at mindske indsivningen af såkaldt uvedkommende vand (regnvand samt indsivende dræn- og grundvand) i spildevandskloakken, så vi slipper for at bruge ressourcer på at håndtere dette vand på renseanlæggene. Regnvandet skal i stedet sives ned, ledes over i grøfter og bassiner eller ledes i regnvandsledningen.

Et andet vigtigt fokuspunkt er at få nedbragt de såkaldte kloakoverløb, der finder sted, når store regnskyl får kloaknettet til at løbe over med regnvand blandet op med spildevand. Problemet er ikke voldsomt stort, men vi vil gerne reducere disse overløb af hensyn til vandmiljøet. For tiden installeres elektronisk udstyr til at registrere overløbene, og der fjernes gradvis flere og flere overløbsbygværker i takt med at kloaksepareringen skrider fremad.

Grøn fjernvarme

Fjernvarmeforsyningen i Brønderslev er blandt de grønneste og mest fossilfrie værker i Danmark, idet kun ca. 10% af varmen produceres med fossil energi i form af naturgas. Varmeprisen i Brønderslev er i øvrigt faldet med 20 procent de seneste syv år som følge af en lang sej indsats herfor.

Siden foråret, hvor der blevet indgået forlig om voldgiftssagen mod maskinleverandøren på det nye flisværk, har der været hektisk aktivitet for at få de fejl og mangler udbedret, som længe har stået på ønskesedlen. Det betyder, at vi fra medio januar kan tage en ombygget kedellinje i brug, ligesom der er udbedret fejl og mangler i forhold til asketransport, rørføringer, varmepumper, styringsanlæg og meget andet. Inden start af næste fyringssæson vil også kedellinje to få en overhaling. Samlet betyder dette, at vi ikke blot forventer en mere stabil drift af flisanlægget, men også at selve energieffektiviteten – altså hvor godt vi udnytter brændslet - på det samlede anlæg forbedres til gavn for forbrugernes varmeøkonomi.

Et andet tiltag er indførelse af en såkaldt motivationstarif ved betaling af fjernvarme. Den træder i kraft fra januar 2021. Tariffen betyder, at forbrugere, som har en dårligt fungerende eller fejlindstillet fjernvarmeinstallation får et mindre tillæg på varmeprisen, hvis returtemperaturen bliver for høj. En lav returtemperatur er både til gavn for kundernes egen komfort og pengepung og til gavn for den samlede økonomi i det fælles kollektiv omkring fjernvarmeproduktionen. Selve varmeprisen per MWh i 2021 sættes i øvrigt en smule ned til gavn for alle varmeforbrugere.

Der er i efteråret 2019 udsendt en ny App, hvor man som forbruger kan følge forbruget af varme og vand.

Det er trods Corona lykkedes at opretholde driften af alle vores forsyningsområder i løbet af året uden problemer.