682
0
https://www.bronderslevforsyning.dk/mit-log-in
Quick links

Entreprisesag afsluttet

11-05-2020

God afslutning for Brønderslev Varme på økonomisk tvist


Konflikten mellem Brønderslev Varme A/S og Konkursboet efter Euro Therm A/S er nu afsluttet. Sagen, der har stået på i to år, er netop bilagt ved et forlig mellem parterne. Brønderslev Varme tilkendes ifølge aftalen en betaling på i alt 13 mio. kr. Modparten har draget omsorg for afregning af forligsbeløbet. Konflikten har omfattet uenighed om fejl og mangler ved det maskinudstyr, som Euro Therm har leveret til Brønderslevs nye avancerede energianlæg med kombineret solvarme– og biomassebaseret kraftvarmeproduktion. Manglerne har blandt andet medført en betydelig ustabilitet i driften med flere alvorlige nedbrud og forøgede omkostninger til følge. Forliget er kommet i stand på baggrund af en nylig kendelse fra to sagkyndige, der var udpeget af Voldgiftsnævnet.
- Vi er meget tilfredse med udfaldet af kendelsen. De sagkyndige har givet os medhold i alle de centrale kritikpunkter af Euro Therms leverance. Vi har gennem hele forløbet været overbeviste om, at vi havde en god sag, og med den afgivne kendelse har vi nu fået dette synspunkt slået godt og grundigt fast, understreger bestyrelsesformand Lasse Riisgaard. - Bestyrelsen har netop godkendt oplægget til forligsaftalen. Bestyrelsen er overordnet tilfreds med resultatet, omend der i de sagkyndiges rapport faktisk nævnes en række problemområder, som de sagkyndige ikke har taget stilling til og dermed heller ikke har værdisat. Men med accept af forliget kan vi nu endelig komme videre, og udsigten til en længe ventet færdiggørelse af maskinanlægget tillægges stor værdi af både bestyrelse, direktion og driftsmedarbejderne, uddyber formanden.
Med aftalen kan Brønderslev Varme formelt komme i gang med at få udbedret manglerne, og formanden oplyser, at man allerede er i gang med at indhente tilbud på de forskellige delopgaver. Særlig har bygherren været utilfreds med kvaliteten og stabiliteten af det leverede flisindfødningssystem og mangler i det automatiske styringssystem, som skal sikre en jævn og stabil drift. Hertil kan lægges problemer med askehåndtering, varmepumper, isolering, støj og ventilation mv. Brønderslev Varme forventer at være i mål med de vigtigste udbedringsarbejder inden opstarten af den nye varmesæson til efteråret.