682
0
https://www.bronderslevforsyning.dk/mit-log-in
Quick links

Forbrugerklager

Varme


Ankenævnet på Energiområdet varetager de konkrete civilretlige forbrugerklager f.eks. klager over målt forbrug, restanceinddrivelse, forsyningsafbrydelse, flytteafregning, ejerskifte, udtrædelsesgodtgørelse m.v.

Klagen skal typisk angå et økonomisk krav mod energiselskab f.eks. krav om at få tilbagebetalt et beløb, fordi det faktiske forbrug ikke svarer til det målte forbrug.

Det koster et klagegebyr på 160 kr. at få en sag behandlet. Hvis forbrugeren får medhodl i klagen, får forbrugeren gebyret tilbagebetalt.

Ankenævnet på Energiområdet

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

www.energianke.dk

Mail til Ankenævnet på Energiområdet

Energitilsynet behandler klager over generelle forhold efter Varmeforsyningsloven og regler udstedt i medfør af loven f.eks. klager over priser og takster, vilkår mv.

Energitilsynet

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

www.energitilsynet.dk

Mail til Energitilsynet

Når Energitilsynet har truffet en afgørelse, kan du inden fire uger anke afgørelsen ved at sende en klage til Energiklagenævnet. Energiklagenævnet behandler klager over myndighedsafgørelser i enkeltsager, det vil sige typisk klager over Energitilsynets afgørelser samt kommunalbestyrelsernes beslutning om at pålægge tilslutningspligt.

Energiklagenævnet

Frederiksborggade 15

1360 København K

www.ekn.dk

Mail til Energiklagenævnet